LỊCH KHAI GIẢNG THEO CHUẨN CHÍNH HÃNG
Khóa học về điện toán đám mây theo chuẩn Cloud Credential Council

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Cloud Technology Associate – Công nghệ điện toán đám mây 12-16/03/2018 8h30-17h30 Hà Nội 40 giờ
2 Professional Cloud Solutions Architect – Kiến trúc điện toán đám mây 22-26/03/2018 8h30-17h30 Hà Nội 40 giờ

Khóa học về điện toán đám mây theo chuẩn Amazon Web Services

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 AWS Technical Essentials 19/03/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hồ Chí Minh 40 giờ
2 Architecting on AWS 26/03/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hồ Chí Minh 40 giờ
3 Developing on AWS 02/04/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hồ Chí Minh 40 giờ

Công nghệ Blockchain

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Công nghệ Brochain 09/04/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 40 giờ
2 Phát triển ứng dụng trên nền tảng Blockchain 23/04/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 40 giờ
3 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 07/05/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

Công nghệ Trí tuệ nhân tạo – Điện toán biết nhận thức

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Artificial Intelligence 07/05/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 40 giờ

VMware

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 10/03/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
2 VMware Troubleshooting 28/05/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Đà Nẵng 40 giờ

Oracle

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Oracle Database 12c : OCP 07/05/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Đà Nẵng 40 giờ
2 Oracle Weblogic: Administration 04/06/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

BigData Analysis theo chuẩn hãng Cloudera

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Big Data Analytics 30/04/2018 8h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

Microsoft

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 23/04/2018 18h00-21h00 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
2 Administering Microsoft SQL Server Database 23/04/2018 18h00-21h00 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

Oracle

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 24/03/2018 18h00-21h00 Thứ 7 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 40 giờ

EC-Council

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 24/04/2018 08h30-17h30 Thứ 3,4,5,6,7 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 40 giờ
2 EC-Council Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) 05/2018 08h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 32 giờ

(ISC)²

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 04/2018 08h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

Quản trị công nghệ thông tin

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 26/03/2018 08h30-17h30 Thứ 6, 7, CN Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 24 giờ
2 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 04/2018 08h30-17h30 Thứ 2, 4, 6 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 24 giờ
3 IT HelpDesk Professional 30/03/2018 08h30-17h30 Thứ 6, 7, CN Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 24 giờ

PMI

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Project Management Professional – PMP 24/03/2018 08h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

ISACA

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) 05/2018 08h30-17h30 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ

LỚP HỌC ONLINE

TT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 27/03/2018 18h00-21h00 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
2 Quản trị hệ thống VMWare 6.5 21/05/2018 18h00-21h00 Hà Nội, Hồ Chí Minh 40 giờ