Học viện SMACLINK xin được trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa học tại Hà nội, Đà nẵng và Hồ Chí MInh trong tháng 1, 02,03/2019 như sau:

Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ theo Điện thoại : 02466526277

Email: [email protected]

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA SMACLINK THÁNG 10

STT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
I LỚP HỌC TẬP TRUNG THEO CHUẨN CHÍNH HÃNG
KHÓA HỌC VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY THEO CHUẨN HÃNG CCC
1 Cloud Technology Associate – Công nghệ điện toán đám mây 15/1-19/1/ 2019 8h30-17h30 Hà nội  

40 giờ

2 Professional Cloud Solutions Architect –

 Kiến trúc điện toán đám mây

25/02/2019 – 29/02/2019 8h30-17h30 Hà nội 40 giờ
KHÓA HỌC VỀ MÃ NGUỒN MỞ
1 Linux Network Administration 25/02/2019 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 24 giờ
2 Linux Network Administration ( Advanced) 25/02/2019 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
3 Quản trị Apache Tomcat 25/02/2019 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
AN NINH BẢO MẬT
1 Phân tích mã độc 07/01/2019 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
2 Truy tìm dấu vết tội phạm 25/02/2019 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  –  ĐIỆN TOÁN BIẾT NHẬN THỨC
1 Artificial Intelligence 25/02/2019

04/03/2019

8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
VMware
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 25/02/2019 8h30-17h30 Hà nội 40 giờ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere – VMware trouble Shooting 18/03/2019 8h30-17h30 Thứ 7 hàng tuần 40 giờ
ORACLE
1 Khai thác, Phân tích dữ liệu với Oracle BI 18/03/2019 8h30-17h30 Hà nội, Đà nẵng 120 giờ
2 Oracle Database 12C: OCP 25/03/2019 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
BIGDATA ANALYTICS THEO CHUẨN HÃNG CLOUDERA
1 Big Data Analytics 25/03/2019 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
MICROSOFT
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 25/03/2019 18h-21h Thứ 2,4,6 40h
2 Administering Microsoft SQL Server Database 18/03/2019 18h-21h Thứ 2,4,6 40h
EC-Council
1 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 18/03/2019 08h30 – 17h30 Thứ 3,4,5,6,7 40h
2 EC-Council Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) 25/03/2019 08h30 – 17h30 Thứ 7 32h
(ISC)²
1 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18/03/2019 08h30 – 17h30 Thứ 7 40h
Quản trị công nghệ thông tin
1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 18/03/2019 8h30-17h30 Thứ 6-7-CN 24h
2 25/03/2019 18h – 21h Thứ 2-4-6 24h
3 IT HelpDesk Professional 25/03/2019 8h30 – 17h30 Thứ 6,7, CN 24h
PMI
1 Project Management Professional – PMP 25/03/2019 8h30-17h30 Thứ 7 40h
ISACA
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) Tháng 3/2019 08h30 – 17h30 Thứ 3,4,5,6,7 40h
II LỚP HỌC ONLINE
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 04/03/2019 18h30-21h30 Thứ 2,4,6 40h
2 Quản trị hệ thống VMWare vSPhere 6.5 25/03/2019 18h30-21h30 Thứ 6,7, CN 40h